మీరు ఒక ఉచ్చులో పడిపోయారు!

ఈ సైట్ robots.txt నియమాలు ఈ ప్రదేశంలో మీ ఉనికిని స్పష్టంగా నిషేధించాయి. మీరు robots.txt నియమాలను పాటించనందున, మీ IP చిరునామా నుండి మరిన్ని అభ్యర్థనలు యాక్సెస్ నిరాకరించబడతాయి. ఇది పొరపాటు అని మీరు భావిస్తే, మీరు ప్రాక్సీ సేవ ద్వారా సైట్‌ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు మరియు నిర్వాహకుడిని సంప్రదించవచ్చు.

మీ వివరములు

WHOIS Lookup for 18.208.126.232

2022/08/16 @ 02:01:02 am

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.

NetRange:    18.32.0.0 - 18.255.255.255
CIDR:      18.32.0.0/11, 18.128.0.0/9, 18.64.0.0/10
NetName:    AT-88-Z
NetHandle:   NET-18-32-0-0-1
Parent:     NET18 (NET-18-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2019-10-07
Updated:    2021-02-10
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.32.0.0
OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [ఇమెయిల్ రక్షించబడింది]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [ఇమెయిల్ రక్షించబడింది]
OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN OrgAbuseName: Amazon EC2 దుర్వినియోగం OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 OrgAbuseEmail: [ఇమెయిల్ రక్షించబడింది]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [ఇమెయిల్ రక్షించబడింది]
OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN OrgRoutingName: IP రూటింగ్ OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 OrgRoutingEmail: [ఇమెయిల్ రక్షించబడింది]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
బాడ్ బాట్స్ కోసం బ్లాక్హోల్